Career


What we offer:

✔️ Stable employment based on an employment contract. 

✔️ Full support and necessary tools for effective work.

Workplace:

👉 Radlin

Requirements:

Higher education in a related field or currently studying. Supported by completed projects or practical, minimum one-year experience in:

Designing devices using 8/16/32-bit microcontrollers. 

Constructing analog and digital electronic devices. 

Assembling soldered prototypes in THT and SMD technology. 

Knowledge of AC/DC; DC/DC converters is desirable. 

PCB circuit design. 

Creativity, ability to find solutions, accuracy, and conscientiousness.

We offer:

Attractive and flexible cooperation terms (employment contract or civil law contract). 

Realization of ambitious projects in a young and dynamic team based on international projects. 

Access to modern technologies. 

Opportunity for continuous development. 

Inspiring challenges. 

Possibility of funding for studies, training, specialist literature, etc. 

Friendly work atmosphere. 

Free parking.


KONSTRUKTOR ELEKTRONIK

Co gwarantujemy: 

✔️ Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
✔️ Pełne wsparcie i niezbędne narzędzia do efektywnej pracy. 

 Miejsce pracy:

​👉 ​Radlin

Wymagania:

wykształcenie wyższe kierunkowe lub w trakcie studiów

poparte zrealizowanymi projektami lub praktycznym, minimum rocznym doświadczeniem w pracy:

doświadczenie w projektowaniu urządzeń z wykorzystaniem mikrokontrolerów 8/16/32 bitowych

doświadczenie w konstruowaniu urządzeń elektronicznych analogowych i cyfrowych

doświadczenie w montażu prototypów lutowanych w technologii THT i SMD

mile widziana znajomość przetwornic AC/DC; DC/DC

​projektowanie obwodów PCB

kreatywność, umiejętność znajdowania rozwiązań, dokładność i sumienność

Oferujemy:

atrakcyjne i elastyczne warunki współpracy (umowa o pracę lub cywilnoprawna)

realizacja ambitnych projektów w młodym i prężnym zespole w oparciu o projekty międzynarodowe

dostęp do nowoczesnych technologii

możliwość nieustannego rozwoju

​inspirujące wyzwania

możliwość uzyskania dofinansowania do studiów, szkoleń, literatury fachowej itp.

przyjazną atmosferę pracy

bezpłatny parking

Are you looking for a job that stands out from the rest and offers development in a friendly environment? Join us!

Join Our Team as a Salesperson! 💼 

What we offer:

✨Stable remuneration system with a basic salary and unlimited sales commissions. 

✨Necessary tools for work from day one. 

✨Managerial support at every stage of cooperation. 

✨Free parking.

Responsibilities:

👉 Selling high-quality, comprehensive product - EV charging stations. 

👉 Meetings with business and individual clients. 

👉 Consistently achieving ambitious sales targets.

 👉 Actively participating in expanding the company's portfolio.

Our requirements:

✔️ Experience and success in active sales for a minimum of 2 years. 

✔️ Maintaining the highest quality of customer service to build long-term trust-based relationships. 

✔️ Servicing business and individual clients. 

✔️ Preparation of calculations, offers, and concluding contracts with the client. 

✔️ Advisory in the field of Energy. 

✔️ Building positive relationships with clients. 

✔️ Independently and actively acquiring individual and business clients. 

✔️ Selection and presentation of products. 

✔️ Commitment, determination, and responsibility. 

✔️ Ability to establish new relationships. 

✔️ Active driving license category B. 

✔️ Experience in direct sales is welcomed.


Czy szukasz pracy, która wyróżnia się spośród innych i oferuje rozwój w przyjaznym otoczeniu? Dołącz do nas!

1. Dołącz do Naszego Zespołu jako Handlowiec! 💼

Co gwarantujemy: 

​✨Stabilny system wynagrodzenia z pensją podstawową oraz nieograniczone prowizje sprzedażowe

​✨Niezbędne narzędzia do pracy od pierwszego dnia 

​✨Wsparcie managera na każdym etapie współpracy 

​✨Bezpłatny parking 

 Obowiązki:

👉 Sprzedaż wysokiej klasy, kompleksowego produktu- stacje ładowania EV

👉 Spotkania z Klientami biznesowymi i indywidualnymi

👉 Konsekwentne realizowanie ambitnych planów sprzedażowych

👉 Czynny udział w poszerzaniu portfolio firmy

Nasze wymagania:

✔️ Doświadczenie i sukcesy w aktywnej sprzedaży minimum 2 lata

✔️ Utrzymywanie najwyższej jakości obsługi Klientów, by budować długotrwałe relacje oparte na zaufaniu

✔️ Obsługa klientów biznesowych i indywidualnych

✔️ Przygotowywanie kalkulacji, ofert oraz zawieranie umów z Klientem

✔️ Doradztwo w zakresie Energetyki

✔️ Dbanie o pozytywne relacje z klientami

✔️ Samodzielne i aktywne pozyskiwanie klientów indywidualnych i biznesowych

✔️ Dobór i prezentacja produktów

✔️ Zaangażowanie, determinacja i odpowiedzialność

✔️ Umiejętność nawiązywania nowych relacji

✔️ Aktywne prawo jazdy kat. B

✔️ Doświadczenie w sprzedaży bezpośredniej jest mile widziane


We kindly ask interested individuals to send their CV to:

electronically to the address: biuro@edfelectronics.eu

by post to the address: EDFelectronics Sp. z o.o. ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin


In accordance with Article 13 of the General Data Protection Regulation (GDPR) of April 27, 2016 (EU Official Journal L 119 of May 4, 2016), we inform you that the administrator of your personal data is EDFelectronics Sp. z o.o., located at Rybnicka 64, 44-310 Radlin.

Your personal data will be processed solely for the purpose of the current recruitment process - based on Article 6(1)(a) of the GDPR and the Labor Code of June 26, 1974 - and will be deleted after its completion.

Providing personal data is mandatory based on legal provisions, while in other respects it is voluntary. You have the right to request access to your personal data from the administrator, the right to rectify, delete, or limit processing, the right to object to processing, the right to data portability, and the right to withdraw consent at any time by contacting us at the email address: biuro@edfelectronics.pl. Your data will not be processed in an automated manner, including profiling.


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres:

elektronicznie na adres: biuro@edfelectronics.eu

listownie na adres: EDFelectronics Sp. z o.o. ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych jest firma EDFelectronics Sp. z o.o., ul. Rybnicka 64, 44-310 Radlin

Twoje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb aktualnej rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. i usuwane po jej zakończeniu.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Posiadasz prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez kontakt na adres e-mail: biuro@edfelectronics.pl. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.